Workshops/Workshopy


Helena Bartošová (CZ)

Whole Tone Lyre/Step by step

Step by step we will build the grounds which is necessary for each musician. Relaxation and postural habits, contact with a lyre, breathing, listening to music, sence of qualities of intervals and tones. We will practice fingering,  improvising and playing in scales in various tempos, dynamics and phrasing.

Level: Beginners                Language: Czech/English

_______

Celotónová lyra/Krok za krokem

Budování základních kořenů muzikantské práce s nástrojem. Uvolnění a pohybové návyky při hraní, kontakt s lyrou, práce s dechem a naslouchání hudbě, cit pro kvality intervalů a tónů. Budeme cvičit prstoklady a improvizování a hraní v tóninách v různém tempu, dynamice a frázování.

Úroveň: vhodné pro začátečníky Jazyk: čeština/angličtina

Jan Braunstein (CZ)

Free Improvisation and Composition

Creative lyre playing on the edge between improvisation and composition. Studying a few pieces of different periods and styles and using them as a base for improvisation - from making simple variations to composing individual motives and creating new musical forms.

Level: Intermediate/Advanced Language: Czech/English

_______

Svobodná improvizace a kompozice

Tvůrčí práce s lyrou na pomezí improvizace a kompozice. Studium několika skladeb různých období a stylů a jejich využití k improvizaci - od tvoření jednoduchých variací až ke komponování vlastních motivů a vytváření nových hudebních forem.

Úroveň: středně pokročilí/pokročilí   Jazyk: čeština/angličtina

Hong Chang Kim (Korea)

Lyre and Voice

Through the experience of the interval between voice and the lyre we can find a new musical creativity which we just feel existential musical and lively being. Through it we will practice several music pieces including work of Arvo Pärt and more.
Also, we will try to get some motivation how music as an art can be developed to therapy by lyre.

Level: All Levels                  Language: English/German

_______

Lyra a hlas

Přes experimentování v intervalu mezi hlasem a lyrou můžeme najít novou hudební tvořivost. Objevíme to, co jsme zatím cítili jen jako existenčně hudební a živé bytí. Skrze tuto zkušenost budeme hrát několik skladeb včetně práce Arvo Paerta a dalších skladatelů. Též se pokusíme zjistit, jak hudba jako umění může být rozšířena do terapie skrze lyru.

Úroveň: všechny úrovně           Jazyk: angličtina/němčina