Workshops/Workshopy


Helena Bartošová (CZ)

Whole Tone Lyre/Step by step

Step by step we will build the grounds which is necessary for each musician. Relaxation and postural habits, contact with a lyre, breathing, listening to music, sence of qualities of intervals and tones. We will practice fingering,  improvising and playing in scales in various tempos, dynamics and phrasing.

Level: Beginners                Language: Czech/English

_______

Celotónová lyra/Krok za krokem

Budování základních kořenů muzikantské práce s nástrojem. Uvolnění a pohybové návyky při hraní, kontakt s lyrou, práce s dechem a naslouchání hudbě, cit pro kvality intervalů a tónů. Budeme cvičit prstoklady a improvizování a hraní v tóninách v různém tempu, dynamice a frázování.

Úroveň: vhodné pro začátečníky Jazyk: čeština/angličtina

Hong Chang Kim (Korea)

Lyre and Voice

Through the experience of the interval between voice and the lyre we can find a new musical creativity which we just feel existential musical and lively being. Through it we will practice several music pieces including work of Arvo Pärt and more.
Also, we will try to get some motivation how music as an art can be developed to therapy by lyre.

Level: All Levels                  Language: English/German

_______

Lyra a hlas

Přes experimentování v intervalu mezi hlasem a lyrou můžeme najít novou hudební tvořivost. Objevíme to, co jsme zatím cítili jen jako existenčně hudební a živé bytí. Skrze tuto zkušenost budeme hrát několik skladeb včetně práce Arvo Paerta a dalších skladatelů. Též se pokusíme zjistit, jak hudba jako umění může být rozšířena do terapie skrze lyru.

Úroveň: všechny úrovně           Jazyk: angličtina/němčina


Jan Braunstein (CZ)

Free Improvisation and Composition

Creative lyre playing on the edge between improvisation and composition. Studying a few pieces of different periods and styles and using them as a base for improvisation - from making simple variations to composing individual motives and creating new musical forms.

Level: Intermediate/Advanced Language: Czech/English

_______

Svobodná improvizace a kompozice

Tvůrčí práce s lyrou na pomezí improvizace a kompozice. Studium několika skladeb různých období a stylů a jejich využití k improvizaci - od tvoření jednoduchých variací až ke komponování vlastních motivů a vytváření nových hudebních forem.

Úroveň: středně pokročilí/pokročilí   Jazyk: čeština/angličtina

Christina Porkert (US)

Exploring Mirror Scales

At the time when A. Schoenberg developed his 12-tone technique in order to 'free' music experience from traditional harmonic structures, by making all 12 tones equal, Anny von Lange searched for quite the opposite: how to deepen one's experience of the unique quality of each tone. Hence she 'invented' the mirror scales by adding to the ascending scales of the medieval church modes a descending scale which mirrors their interval structures. We will play music composed in mirror scales (by C. Tanser, M. Slotemaker, M. Schueppel) as well as improvise in those 7 very different modes.

Level: All Levels/ability to read music     

Language: German/English 

_______

Zrcadlové stupnice

V době, kdy A. Schoenberg vyvinul svou 12-tónovou techniku, aby "osvobodil" hudební zážitek z tradičních harmonických struktur, Annie von Lange hledala naprosto opačně: jak prohloubit své zkušenosti s jedinečnými kvalitami každého tónu. Proto "vynalezla" zrcadlové stupnice. K stupnicím středověkých církevních modů přidala sestupné stupnice, které odráží jejich intervalové struktury. Budeme hrát hudbu komponovanou v zrcadlových stupnicích (C. Tanser, M. Slotemaker, M. Schueppel) a improvizovat v těchto 7 velmi rozdílných modech.

Úroveň: všechny úrovně/znalost čtení not

Jazyk: němčina/angličtina